Tel.: (+48) 71/326 80 00-5 E-mail: biuro@miradent.pl

Sklep.miradent.pl to sklep internetowy prowadzony przez firmę Hager Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gałczyńskiego 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063518, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł w całości opłacony oraz NIP: 899-23-90-800, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mejlowym biuro@hager.com.pl lub biuro@miradent.pl
1. Hager Polonia Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony sklep.miradent.pl
2. Klienci mają możliwość korzystania z Sklep.miradent.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklep.miradent.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach konta na Sklep.miradent.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Hager Polonia Sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, dostępnego na końcu regulaminu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Hager Polonia Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu realizacji zamówienia za pośrednictwem strony www.sklep.miradent.pl należy postępować zgodnie z wyświetlanymi w trakcie składania zamówienia komunikatami lub informacjami. Do przeprowadzenia poprawnej transakcji Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a firmą Hager Polonia Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Hager Polonia Sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego przedmiotu w Sklep.miradent.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego przedmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Sklep.miradent.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego przedmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w Sklep.miradent.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklep.miradent.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na Każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klienta wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy Hager Polonia Sp. z o.o. mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Gałczyńskiego 23. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku wskazanym w Sklep.miradent.pl w zakładce Wysyłka.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Hager Polonia Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w Sklep.miradent.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklep.miradent.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Sklep.miradent.pl, Hager Polonia Sp. z o.o. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklep.miradent.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
przelewem na konto bankowe Sprzedającego- przekazując pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego (53 1020 5242 0000 2102 0114 8329). Sfinalizowanie zamówienia rozpoczyna się natychmiast po wpłynięciu należnej kwoty na w/w rachunek konta bankowego
za pobraniem – uwzględniając tę formę zapłaty Kupujący obciążony jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania
gotówką – dotyczy zamówień odbieranych osobiście w siedzibie firmy, gdzie umożliwiono Kupującemu wpłatę za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru.
11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklep.miradent.pl, Hager Polonia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, produkty są dostarczane do siedziby firmy Hager Polonia Sp. z o.o. O możliwości odebrania zamówionego produktu Hager Polonia Sp. z o.o. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklep.miradent.pl. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.
W przypadku gdy na stronie produktu nie znajduje się informacja o gwarancji, produkt należy odesłać na adres firmy Hager Polonia Sp. z o.o.
14. Hager Polonia Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na mejla biuro@hager.com.pl ; biuro@miradent.pl lub w formie pisemnej na adres Hager Polonia Sp. z o.o. podany w górnej części Regulaminu.
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Hager Polonia Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Hager Polonia Sp. z o.o.albo Hager Polonia Sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
17. Hager Polonia Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Hager Polonia Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Hager Polonia Sp. zo.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklep.miradent.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres „Biura Obsługi Klienta” w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Klient wysyła zużyty sprzęt do siedziby Hager Polonia Sp. zo.o. wskazanego w art. 13, na swój koszt.
20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Sklep.miradent.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Sklep.miradent.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
21. Podane przez Klientów dane osobowe Hager Polonia Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Sklep.miradent.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Sklep.miradent.pl Adres e-mail będzie przetwarzany przez Hager Polonia Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Hager Polonia Sp. z o.o.
22. Hager Polonia Sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklep.miradent.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Hager Polonia Sp. z o.o.., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklep.miradent.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
23. Klient przy pierwszym logowaniu w Sklep.miradent.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Hager Polonia Sp. z o.o.
24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie
25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Hager Polonia Sp. zo.o. w ramach Sklep.miradent.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. Hager Polonia Sp. z o.o. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Hager Polonia Sp. z o.o. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Hager Polinia Sp. z o.o. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Hager Polonia Sp. z o.o. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklep.miradent.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklep.miradent.pl jest Hager Polonia Sp. z o.o.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Hager Polonia Sp. z o.o., w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklep.miradent.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
5. Klienci mogą przeglądać Sklep.miradent.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Sklep.miradent.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Hager Polonia Sp. z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Hager Polonia Sp. z o.o. za zgodą Klientów.
8. W przypadku uzyskania przez Hager Polonia Sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Sklep.miradent.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Hager Polonia Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
9. Hager Polonia Sp. z o.o.zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Hager Polonia Sp. z o.o. zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Hager Polonia Sp. z o.o. danych osobowych innemu niż Hager Polonia Sp. z o.o. administratorowi danych.
10. Hager Polonia Sp. z o.o. zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Hager Polonia Sp. z o.o. zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Hager Polonia Sp. z o.o. mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Hager Polonia Sp. z o.o.. lub też gdy Hager Polonia Sp. z o.o. uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklep.miradent.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
11. Dodatkowo, okazjonalnie, Hager Polonia Sp. z o.o. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Sklep.miradent.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
12. Hager Polonia Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
13. Hager Polonia Sp. z o.o. stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Sklep.miradent.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Sklep.miradent.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.
ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę można nadać na adres:
Hager Polonia Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 23, 52-214 Wrocław

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Hager Polonia Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 23
52-214 Wrocław

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………………………….
numer zamówienia…………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to……………………….., data odbioru ………………………..

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….